Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Vårmöte.
Mötet äger rum tisdagen 23:e mars kl 18.00

Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid -19 kommer vi endast att livesända mötet digitalt. Vi kommer att skicka ut en länk till mötet via vårt nyhetsbrev under tisdagen den 23:e mars.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat– och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets– och räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11. Övriga frågor (information och diskussion)

Möteshandlingarna finns att tillgå på hemsidan eller på kansliet fr.o.m. måndagen 15:e mars.

Medlemsansökan