• Framtid – Landskrona Golfklubb

Framtidsplan – Masterplan

Masterplan för Erikstorp

Landskrona GK har som vision att bli ”Sveriges bästa golfupplevelse”. Som en del i att uppnå detta högt ställda mål har vi gett Johan Benestam förtroendet att plocka fram en ny Masterplan för vår Erikstorpsbana och vi har under ca 1,5 års tid stött och blött tankar och idéer tillsammans med honom. Huvudsyftet med planen är att lyfta fram banans karaktärsdrag ytterligare och med detta menar vi att man ska få en seaside- och linkskänsla från hål 1 tills man är i mål, men även att vi skapar mer spelglädje. En stor del av förändringarna består av renoveringar av befintliga tee, bunkrar och vattenhinder men det finns även förslag som skulle innebära att nya tee och bunkrar tillkommer samtidigt som några försvinner. Det är alltså inte tal om några nya hål. För att ytterligare höja golfupplevelsen behöver vi lyfta och förbättra kvalitén på våra spelytor. Här ser vi främst att det är fairways som behöver få sig ett ansiktslyft genom mer dress, gödning och stödsådd.

Varför en Masterplan(framtidsplan)?

Masterplanen eller rättare sagt framtidsplanen som vi hellre vill kalla den ska hjälpa oss i arbetet att hålla en röd tråd för hur vi utvecklar våra banor och träningsanläggning. Vi tror att det är väldigt viktigt att vi kontinuerligt utvecklar vår anläggning för att vi ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga i vårt område och därmed fortsatt kunna hålla en ekonomi som är i balans

Hur gick valet av banarkitekt till?

Att ta hjälp från en erfaren banarkitekt i ett sådant här arbete är mer eller mindre en förutsättning för att man ska lyckas. Johan Benestam blev ett naturligt val då han redan visat sin skicklighet vid tidigare jobb på klubben. Dessa ombyggnationer och renoveringar, varav den senaste på rangen, har blivit väl mottagna av såväl våra medlemmar som gäster.

Ekonomi

Det finns mycket att ta i beaktning vid ovan beskrivna förändringar och innan det genomförs ska vi noga ha vägt medlemsvärdena i de olika faserna samt att det är genomförbart rent ekonomiskt. Generellt vad det gäller ekonomin så måste vi ta hänsyn till både själva investeringskostnaden samt framtida skötselkostnader. I framtidsplanen har vi satt av 800 tkr/år de närmsta 5 åren för själva investeringsdelen. Det är viktigt att förändringarna är ekonomiskt hållbara över tid och med medlemsavgifter som skall vara konkurrenskraftiga jämfört med våra närliggande klubbar.

När ska vi göra detta?

Planen är att genomföra de olika stegen i olika faser och efterhand som vi har den ekonomiska möjligheten att göra det. Man kan väl mer eller mindre säga att Masterplanen(framtidsplanen) påbörjades redan under februari 2020 då vi renoverade bunkrarna på hål 7 samt att vi redan har gjort en hel del renoveringar av gång och transportvägar. Vi har även lyft fram vyer genom att stamma upp träd. Klippningar, spelytor och finish är något som vi jobbar kontinuerligt med. Vad som ska genomföras vidare, och när, presenteras inför höstårsmötena där beslut om kommande investeringar tas.

Spelpåverkan

En del av arbetena kommer självfallet att påverka spelet medan en del kan genomföras utan någon större påverkan. I den mån det är möjligt kommer arbetena att förläggas till lågsäsongen under höst/vinter för minsta möjliga spelpåverkan, likt det arbete som utfördes när hål 7 renoverades. Det kan så klart inte helt uteslutas att vissa arbeten kan behöva utföras under perioder då det är större chans till att det är torrt som tidig höst, typ september. Det är helt enkelt mer fördelaktigt att bygga när det inte är för blött både avseende slutresultat och ekonomi.

Hur prioriteras de olika stegen/faserna?

Masterplanen(framtidsplanen) diskuteras först i framtidsgruppen som sen tar fram underlag tillsammans med banarkitekt. Dessa underlag presenteras sedan för styrelse och berörda medarbetare på klubben. Vi har medarbetare inom organisationen som besitter stor golfkunskap som vi ska ta tillvara på.

Hinder på vägen?

Det finns en del utmaningar i framtidsplanen då den bl.a. kräver en del fyllnadsmassor samt nedtagning av några träd, utgrävningar av dammområden m.m. Här vet vi att det kan vara långa handläggningstider samt att Miljöförvaltningen så här långt inte har varit så positivt inställda till de viktiga fyllnadsmassorna

Förklaring till ritningen!

Vita kritstreck = Befintliga ytor

Färglagt = Nya klippningar, bunkrar, vatten, tee samt planteringar.

Orange vattenkant = Kantsättning

Läs gärna i dokumentet nedan där Johan Benestam förklarar sina tankar hål för hål.

Beskrivning syfte hål för hål