Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Vårmöte.
Mötet äger rum tisdagen 22:e mars kl 18.00 på Puls Arena. Mötet kommer även att spelas in digitalt och sändas i efterhand.

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens årsredovisning (resultat– och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets– och räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Övriga frågor (information och diskussion)

MÖTESHANDLINGAR HÄR

Medlemsansökan