Kallelse till Vårårsmötet den 28:e mars

Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Vårmöte.
Mötet äger rum tisdagen 28:e mars kl 18.00 i klubbhuset

Mötet kommer även att spelas in och sändas i efterhand

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
  mötesprotokollet
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat– och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets–
  och räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 11. Övriga frågor (information och diskussion)

Möteshandlingarna finns att tillgå digitalt HÄR och i tryckt form i klubbhuset från den 18:e mars.