Kallelse till Vårårsmötet 26:e mars

Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Vårmöte.
Mötet äger rum tisdagen 26:e mars kl 18.00 i klubbhuset

Mötet kommer även att spelas in och sändas i efterhand

Föredragningslista

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
  mötesprotokollet
 • a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat– och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets–
  och räkenskapsåret
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • Övriga frågor (information och diskussion)

Möteshandlingarna hittar du HÄR