Kallelse till Höstmötet 7:e november

Höstmöte 2023

Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Höstmöte.
Mötet äger rum tisdagen 7:e november kl 18.00 i klubbhuset

Mötet kommer även att spelas in och sändas i efterhand om ni inte har möjlighet att delta.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets– och räkenskapsåret.
 7. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.
  Val av
  a) klubbens ordförande för en tid av 1 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) 1 revisor jämte 1 revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
  ledamöter ej delta
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor (information och diskussion).

Utdelning av stora juniorstipendierna

MÖTESHANDLINGARNA HITTAR NI HÄR


Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2024 är föredragen i samband med Informationsmötet som skickades ut via nyhetsbrev den 17 oktober.
Filmen finns även tillgänglig på klubbens Youtubekanal sen samma datum.