Medlemmarna i Landskrona Golfklubb kallas härmed till Höstårsmöte.
Mötet äger rum tisdagen 22:e november kl 18.00 i klubbhuset.
För er som inte har möjlighet att delta kommer mötet att spelas in och sändas i efterhand.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det
kommande verksamhets– och räkenskapsåret.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.
Val av
a) klubbens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
9. Övriga frågor (information och diskussion).

Utdelning av stora juniorstipendierna.

LÄNK TILL MÖTESHANDLINGAR

Medlemsansökan